Albert Van Crombrugge

Herdenkingsdienst / Memorial Service

Herdenkingsdienst​

Broeder Albert is rustig heengegaan op de leeftijd van bijna 82 jaar oud door verschillende
gezondheidsproblemen. Hij was de voorganger van de Bruidsgemeente van 2001 tot 2017.

Broeder Albert heeft de goede strijd gestreden en het geloof behouden; voortaan is er een kroon
voor hem weggelegd. Hij wordt nu herenigd met de heiligen die hem zijn voorgegaan, zoals zijn
eigen dochter Kristin, broeder Armand Vanhees, broeder Guido Vanbrabant en vele andere
geliefden die zijn overgestoken.

De herdenkingsdienst zal doorgaan op zaterdag 11 januari 2020, in onze lokale gemeente
in Nazareth, België.

HERDENKINGSDIENST (alle gasten welkom)

12:30-13:00 begroeting aan de familie en vaarwel aan het lichaam (voor de herdenkingsdienst, op vraag van de familie)

13:00-14:00 herdenkingsdienst (met live streaming op www.bruidsgemeente.be)

Adres:

Bruidsgemeente van onze Here Jezus ChristusGroenstraat 1,B-9810 Nazareth Belgium 

 

 BEGRAFENIS (ENKEL voor dichte familie, op vraag van de familie)

14:00-15:00 in Schellebelle

 

KOFFIETAFEL (alle gasten welkom)

14:30-17:00

(de familie zal de koffietafel vervoegen na de teraardebestelling, rond 15:30)

voor de koffietafel graag aantal personen aanmelden per e-mail naar diakenen@bruidsgemeente.be voor 9 januari.

 

Adres koffietafel:

Van der Valk Hotel Nazareth

E17, richting from Gent naar Kortrijk  

aan de afrit van het TOTAL tankstation (tussen afrit 8 & 7)


Kaarten of brieven kunnen gestuurd worden naar:

Bergstraat 3

B-9260 Wichelen

Belgium
 

Online condoleren kan via info@deroos.be of via www.deroos.be  (website van de begrafenisonderneming) of naar diakenen@bruidsgemeente.be

 

Bedankt om broeder Albert's dierbare vrouw, zuster Jeannine, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, alsook de gemeente van Nazareth in gebed te herinneren

 

Gods Zegen,

 

Broeder David&Eijbersen&&&

Romeinen 8:38-39

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

82 Maar kijk, in de opstanding zal er totaal geen herinnering zijn aan hoge leeftijd. We zullen daar teruggaan voor de eeuwigheid, voor alle tijden. Dus waarom zou u daarnaar terug willen kijken, om dit miserabele leven overnieuw te leven? Wel, kijk rechtstreeks daarheen, vóór u ligt de nieuwe schepping in Christus, het nieuwe lichaam, het onsterfelijke dat nimmer zal voorbijgaan, nimmer oud wordt, nimmermeer een ziekte of hartzeer heeft. Dus kijk, blijf voor u uit kijken op die manier, naar Zijn komst.
64-0415 - Christus Wordt In Alle Generaties Geïdentificeerd Als Dezelfde (Christ Is Identified The Same In All Generations)

Rev. William Marrion Branham

MEMORIAL SERVICE

Brother Albert passed away peacefully at the age of nearly 82 years old due to several health issues. He has served faithfully as pastor of our church in Belgium from 2001 until 2017.

 

Brother Albert has fought the good fight and kept the faith; henceforth there is laid up a crown for him. He is now reunited with the saints that have gone before him like his own daughter Kristin, brother Armand Vanhees, brother Guido Vanbrabant and many other loved ones who have crossed over already.


The memorial service will be held next Saturday January 11th 2020, at our local church in Nazareth, Belgium.

 

MEMORIAL SERVICE (all guests welcome)12:30-13:00 condolences to the family & farewell to the body (before the ceremony, at the family's request)

13:00-14:00 memorial service (with live streaming at www.bruidsgemeente.be )

 

Address:

Bruidsgemeente van onze Here Jezus ChristusGroenstraat 1,B-9810 Nazareth Belgium 

 

BURIAL (ONLY for close family, at the family's own request)

14:00-15:00 town of Schellebelle

 

COFFEE TABLE (all guests welcome)

14:30-17:00 fellowship with coffee & sandwiches

Please RSVP to diakenen@bruidsgemeente.be before January 9

 

Address:

Van der Valk Hotel Nazareth

highway E17, direction from Ghent towards Kortrijk  

at the Exit of the TOTAL filling station (between exit 8 & 7


If you want to send a card or letter, you can send it to:

Bergstraat 3

B-9260 Wichelen

Belgium
 

Your condolences can also be sent at info@deroos.be  or via www.deroos.be  (website of the funeral home) or at diakenen@bruidsgemeente.be (church of Nazareth)
 

Thank you so much for remembering brother Albert's dear wife, sister Jeannine, the children, grandchildren and great-grandchildren, as well as our local church in Nazareth in your prayers.

 

God bless you,

 

Brother David&Eijbersen&&&
 

"For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." - Romans 8:38-39 (KJV)

 

82 But, see, in the resurrection, there’ll be no memory at all of the old age. We go back to that for Eternity, for all the time. So why would you look back to that, to have to live this miserable thing over? Well, look right there, ahead of you lays the new creature in Christ, the new body, the immortal one that’ll never pass away, never get old, never have a sickness or heartache. Then, look, keep looking ahead of you like that, for His Coming. 64-0415 - "Christ Is Identified The Same In All Generations" - Rev. William Marrion Branham

 

Woensdag 19u00

Zondag 10u

DIENSTEN

ADRES

Groenstraat 1

9810 Nazareth

België

CONTACT

BETALING

Tienden: BE97 0013 3454 0649

Offers: BE26 0359 4506 0129

Copyright © 2020 Bruidsgemeente Van Onze Here Jezus Christus 

Privacyverklaring