Oorsprong

Hoe het allemaal begon

Oorsprong

Onze gemeente is  jaren geleden onstaan toen het in België zeer ongewoon was om in de Bijbel te geloven en tegen de traditionele religie in te gaan.

We vertrouwen vandaag niet op dit pionierswerk of de relatief lange bestaansgeschiedenis van onze kerk, maar de Evolutie van de gemeente toont hoe het Evangelie in de laatste decennia ontvouwd is, om tenslotte onze Here Jezus Christus volledig gemanifesteerd te zien in Zijn bruid.

 

Dit verklaart de Naam van onze gemeente en onze verwachting om de Here Jezus spoedig van aangezicht tot aangezicht te zien.

Naam van de kerk

De naam "Bruidsgemeente van onze Here Jezus Christus" verwijst niet naar een nieuwe kerkorganisatie, maar wel naar de verwachte vervulling van hetgeen geschreven staat in Openbaring 22:17 en 20: "En de Geest en de bruid zeggen: 'Kom'." -"Ja kom, Heer Jezus".

Stichting en voorzetting van het werk

 David Eijbersen 

David kreeg zijn roeping op de leeftijd 22 jaar en preekte zijn eerste prediking op 25 februari 2007 op de leeftijd van 30 jaar. In het voorjaar van 2009 werd hij aangesteld als co-pastor in de Bruidgemeente, door handoplegging volgens 1 Timothëus 4:14 en 2 Timothëus 1:6.

 Albert Van Crombrugge 

In 1974 kreeg de voorganger, br. Armand Vanhees, in een visioen antwoord op zijn vraag om de gemeente een nieuwe naam* te geven in overeenstemming met de nieuwe Bijbelse inzichten en de passende ordening ervan.

Onder de aangestelden fungeerde br. Albert Vancrombrugge als één der oudsten. Na het heengaan van br. Vanhees werd br. Albert begin 2002 door de meerderheid van de gemeente als voorganger gekozen.


Getuigenis van broeder Albert

Als Rooms katholiek was mijn herhaaldelijke vraag aan een evangelisch gelovige collega op het werk, welk geloof of kerk dan wel de waarheid had.

Albert Vancrombrugge

Als Rooms katholiek was mijn herhaaldelijke vraag aan een evangelisch gelovige collega op het werk, welk geloof of kerk dan wel de waarheid had.

In 1964, het jaar van ons huwelijk, bezocht ik in augustus voor een tweede keer een dienst van de 'Volle evangelie-gemeente' in Ledeberg, Gent. Tijdens de dienst kwam mij plots het beeld van Golgotha voor de geest. De Here Jezus sprak toen in mijn hart: "Wat er tussen Mij en u was heb ik weggedaan"!

Erg verbaasd, maar een geweldige bevrijding ervarend, vroeg ik de voorganger om gebed. Ook mijn echtgenote had begrepen wat bekering tot God echt was. Mijn vraag over het ware geloof was meteen beantwoord.

Ik was toen 26 jaar en mijn vrouw 21 en onder de druk van de katholieke familie en traditie konden we niet breken met zondagse misviering. De prediker bemoedigde ons wijselijk met de verzekering dat alles wel in orde kwam. Kort nadien gebeurde dat ook, toen ik tijdens de mis een zwarte schaduw over het voorste van de kerk zag. Dat was het laatste bezoek en de week daarop had mijn vrouw dezelfde overtuiging.

We werden op ons geloof gedoopt in de trinitarische formule, doch later opnieuw onder toevoeging van Handelingen 2:38 , een combinatieformule die echter ook niet in de eerste gemeenten gebruikt bleek te zijn. Uiteindelijk vond in 1967 de profetische boodschap schoorvoetend ingang en kwam er licht op de apostolische wijze van dopen, heiliging, enz.

 Armand Vanhees 

Opening kerk 28-03-1954

Ledeberg - Gent

Gesticht op 28 maart 1954 door Jean Armand Vanhees na een opleiding in de Bijbelschool van de "Belgische evangelische zending".
Daar hij tot het inzicht gekomen was dat in de Bijbel enkel sprake is van dopen door onderdompeling na een bewuste, persoonlijke bekering, startte de gemeente onder de naam van de "Belgische Baptistenzending".


Verder inzicht leidde hem naar de Pinksterbeweging, waarbij het bovennatuurlijke element van geestesgaven een plaats kreeg.


I Korintiërs 12:8-10

Kontakten met de "Volle Evangelie Zakenlieden" leidde in 1967 tenslotte naar een nieuw spoor. Toen werd stilaan duidelijk dat door een profetische bediening de oorspronkelijke principes van de apostolische gemeente waren hersteld, het terugbrengen van het hart van de kinderen tot de vaderen.


Matt.17:11 & Mal.4:5-6

Studie van de Bijbel en de kerkgeschiedenis bevestigde dat Petrus, na de komst van de Heilige Geest, de Persoon en de functies van de Here Jezus Christus vermeld in Mattheus 28:19 begrepen had en daarom doopte in Zijn Naam, zoals trouwens nadien ook steeds toegepast werd in de eerste gemeenten.


Hand. 2:38, 8:16,10:48,19:5

Steeds meer licht kwam op Gods Woord door de eindtijdboodschap, die de weg heeft geopend naar een leven dat daarmee overeenstemt.

Joseph Chikosi & Armand Vanhees

Woensdag 19u00

Zondag 10u

DIENSTEN

ADRES

Groenstraat 1

9810 Nazareth

België

CONTACT

BETALING

Tienden: BE97 0013 3454 0649

Offers: BE26 0359 4506 0129

Copyright © 2020 Bruidsgemeente Van Onze Here Jezus Christus 

Privacyverklaring