Geen veroordeling want ze hebben zichzelf geoordeeld Afdrukken E-mailadres
Zaak gesloten

Romeinen 8:1 “Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.”

Als de gemeente geoordeeld is, en zij hebben zichzelf geoordeeld en het Bloed aanvaard, hoe kan God dan een mens oordelen die volmaakt en volkomen zondeloos is? U zegt: "Zo iemand bestaat er niet." Elke wedergeboren gelovige, ware gelovige, is volmaakt, absoluut zondeloos voor God. Hij vertrouwt niet op zijn werken, maar in het Bloed van Jezus waar zijn belijdenissen indruppelen...

"Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in...", niet degenen die wel geloven in, "hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest." 
"En Mijn Woord is Geest en Leven" (Johannes 6:63).
Geen veroordeling meer, vrij van de zonde, vrij van de zorgen van de wereld. Geen veroordeling... Waarom? Voor hen, die door één Geest zijn gedoopt in één lichaam (1 Kor. 12:13). Daar is het Bloed van het Lam toegepast. De God des hemels heeft u aangenomen... Zijn leven is in u, en u bent zonen en dochters van God (Rom. 8:16).
Uw karakter is Gods karakter. Welk karakter? Dat van een kleine zwakkeling? Geen kwestie van. God is een God van oordeel. Hij is een God van terechtwijzing. Daar moet het mee overeenstemmen. Niets anders voldoet. Dat is het soort karakter dat u heeft, omdat u het karakter van uw Vader heeft.

Er is geen oordeel voor het Koninklijke, geestelijke, voorbestemde Zaad van Abraham (Gal. 3:7, 29), want zij zijn voorbestemd tot Eeuwig Leven (Ef. 1:3-4, Hand. 13:48). Zij hebben Gods voorbestemde Offer aanvaard, en dat Offer is Christus, het Woord.
In Johannes 5:24, "Hij die Mijn Woord hoort”, wat daar betekent 'begrijpt'. Elke dronkaard en ieder ander kan het horen, en weglopen. Maar die Mijn Woord hoort, Mijn Woord begrijpt, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, heeft het Eeuwige Leven, en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het Leven." Jazeker!

Hoe kan iemand zeggen dat de bruid van Christus in de verdrukking gaat? Ik kan het niet begrijpen! Zij wordt weggenomen van de verdrukking (Openb. 3:10). Als de gemeente geoordeeld is, en zij hebben zichzelf geoordeeld (1 Kor. 11:31, I Tim. 5:24) en het Bloed aanvaard, hoe kan God dan een man oordelen die volmaakt en volkomen zondeloos is? U zegt: "Zo iemand bestaat er niet." Elke wedergeboren gelovige, ware gelovige, is volmaakt, absoluut zondeloos voor God (I Joh. 5:18, 3:9). Hij vertrouwt niet op zijn werken. In het Bloed van Jezus waar zijn belijdenissen indruppelen... De Bijbel zegt het zo.

Om tot deze geboorte te komen, moet u eerst een bepaald proces doormaken. Alles wat herleeft, moet eerst sterven (Matt. 16:25). U kunt uw oude geest niet houden. U kunt uw oude gewoonten niet houden. U kunt uw oude gedachten niet behouden. U moet sterven. U moet zo sterven, zoals ook Hij stierf (Joh. 12:24-25). U moet op Zijn altaar sterven, zoals Abel met zijn lam (Gen. 4:2-8). Zo moet u sterven met uw Lam. U moet sterven. U moet sterven aan uw eigen gedachten, om geboren te worden voor Zijn gedachten, opdat de gezindheid van Christus in u zij (Fil. 2:5-8). U moet Zijn gedachten denken. Maar broeder en zuster, laat mij dit zo begrijpelijk zeggen, als ik maar kan: Hoe kunt u Zijn gedachten denken en dan toch Zijn Woord loochenen, terwijl u er tegelijkertijd aanspraak op maakt, dat u wederom geboren bent? Stelt uzelf deze vraag. Hoe zou u zoiets kunnen doen? Dat kan niet. Wanneer u wederom geboren bent, hebt u Zijn gedachten. Wanneer de gezindheid van Christus in u is, bent u een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17). Dat leert de Bijbel. Als iemand het woord 'schepsel' in een woordenboek zou opzoeken, zal hij vaststellen dat het woord 'schepsel' wordt vertaald met 'een nieuwe schepping' (Gal. 6:15), u bent een schepping. Als mens bent u door sexueel verlangen op deze aarde geboren; maar nu bent u een nieuwe schepping, geboren uit de Geest (Joh. 3:3-5). Uw eigen gedachten zijn dood, zo dood en levenloos als die starre koperen slang of zoals Hij stierf, toen hemel en aarde en alles er getuigenis van aflegde, dat Hij gestorven was (Lukas 23:44-46).
Ja, om wederom geboren te worden, moet u door een afstervingsproces gaan. Dat geldt voor alles. Neem nu een graankorrel. Als die graankorrel ooit leven zal willen voortbrengen, zal hij eerst moeten sterven (Joh. 12:24). Wanneer een tarwekorrel ooit leven wil voortbrengen... Het is totaal onmogelijk voor dat graan, die tarwe, een bloem, een boom, gras of groente... Alles wat opnieuw leven verwacht voort te brengen, moet eerst sterven. Hoe denkt u dan, dat u er aan zult ontkomen? U moet éérst sterven. U moet sterven. Hoe sterven? Aan uzelf, ja aan alles, zodat u wederom geboren kunt worden. Dat moet er met u gebeuren. Als u niet sterft, kunt u nooit herleven.=

Het moet sterven. Dat betekent niet 'een nieuwe bladzij omslaan' met nieuwjaar, maar een daadwerkelijk sterven en wederom geboren worden! U moet zich zo schuldig voelen, als u in Zijn tegenwoordigheid staat - of u nu Methodist, Baptist of van welke andere richting ook bent - u moet zo schuldig zijn en u zo schuldig voelen, dat het u doodt. Dat klopt. Het zal u doden! Uw wereldse leven zal daar op dat moment sterven. U moet uzelf als zo schuldig erkennen in de Tegenwoordigheid van God, dat uw werelds leven ter plaatse sterft (Rom. 7:8-11). De zondevraag is dan voor u voorbij, wanneer u in Zijn Tegenwoordigheid staat. Wanneer het u zo vergaat, dan bent u zeker te zullen léven, omdat u stierf. De enige manier om te herleven, is éérst te sterven, zodat u kunt herleven.
Nu, u ziet waar ik heen wil, nietwaar? Naar wat de geboorte is, de nieuwe geboorte. U moet eerst sterven, opdat u wederom geboren kunt worden. Maar wanneer u nog steeds de dingen van de wereld in u heeft, bent u nog niet wederom geboren. Hoe kunt u er dan aanspraak op maken wederom geboren te zijn, terwijl de dingen van de wereld nog steeds bij u worden gevonden? Hoe kunt u dat waarmaken?

En voor er geboorte kan komen, beseffen wij dat er dood moet zijn voor de geboorte. En een geboorte is een knoeiboel, ik geef er niet om wat voor soort geboorte het is. Of het in een varkensstal is of waar het ook is, het is een knoeiboel. En zo is de nieuwe Geboorte: zij laat u dingen doen waarvan u gewoonlijk zou denken dat u ze niet zou doen. Maar wanneer u bereid bent om aan uzelf te sterven, dan wordt u wedergeboren, een nieuwe schepping in Christus Jezus, dan openen de dingen zich en het leven wordt een nieuw gezicht voor u, omdat u de Persoon van Jezus Christus geaccepteerd hebt en niet de een of andere theorie of geloofsbelijdenis (Joh. 1:12-13).
Of, zelfs met betrekking tot het geschreven Woord: het moet levend gemaakt worden door de Heilige Geest. Ongeacht hoeveel theologie u hebt, het ligt daar dood. Ik zou een handvol tarwe kunnen hebben; tot het in het proces komt waar het levend gemaakt kan worden, zal de tarwe nooit leven. En u kunt een doctorsgraad hebben in de filosofie, de rechten of wat u maar wenst; maar tot de Heilige Geest daarover komt en het levend maakt voor u als een persoonlijke ervaring met God, dan doet de tarwe geen goed. Uw geleerdheid is tevergeefs.

Laat me u zeggen: Voeg u nu niet bij een kerk. Dat zal niet werken. U moet wedergeboren worden, niet je emotioneel opwerken, niet zoiets van: “Wel, ik jubelde, ik sprak in tongen. Ik heb dit gedaan, dat of wat anders.” Wanneer er, diep in uw hart, iets binnenkomt wat u verandert en u wordt een nieuwe schepping in Christus Jezus, ontvangt u de Persoon, Christus Jezus, als de oude dingen uitsterven, en nieuwe dingen worden wedergeboren; u maakt de zaken in orde die u verkeerd deed; u hebt uw vijanden lief; u bidt voor degenen die u smadelijk behandelen (Math. 5:43-48). Dan bent u een Christen. De boom wordt gekend aan de vrucht die hij draagt. (Math. 7:16-20).

Wat is de Doop in de Heilige Geest? Het is de Geest, Die u doopt in het lichaam van Christus. Het is de nieuwe geboorte. Het is de Geest van God, Die binnenkomt en u vervult, nadat u zich bekeerd hebt, (nadat u Zijn Woord gehoord hebt) en gedoopt zijt geworden in water als een antwoord van een goed geweten voor God (Hand. 2:38-39).

De Heilige Geest is de nieuwe geboorte; wij weten dat. Het is opnieuw geboren worden uit de Geest van God. Zo wordt u geboren, door de Geest. Geboren door de Geest, dat is de nieuwe geboorte. In orde. U bent verwekt door de Geest; wanneer u vervolgens geboren bent uit de Geest, bent u vervuld met de Heilige Geest. In orde.

En wanneer een mens wedergeboren is door het Woord van God, voorbestemd tot eeuwig leven, genaamd "De uitverkorene", zal het het Woord van God zijn op Woord, Woord op Woord! Niet een denominatiegeloofsbelijdenis en dan een Woord en een geloofsbelijdenis; en het zal niet werken. U kunt dat zuurdesem er niet in hebben! Slechts één eeuwig leven, Jezus Christus het Woord.

Als de winter voorbij is, in de lente, hangen nog al de oude bladeren aan de eikenboom. Nu, hoe zullen we er nieuwe bladeren aan krijgen? U hoeft er niet heen te gaan om de oude bladeren af te plukken. Laat gewoon het nieuwe leven binnen komen, dan valt het oude blad eraf.
Zo gaat het met Christus. Als Christus binnenkomt, valt de wereld er automatisch vanaf. Als de mensen zeggen dat ze zijn geboren uit de Geest van God, en ze hebben nog steeds de wereld en de dingen van de wereld lief, zegt de Bijbel: “Indien u de wereld liefhebt, of de dingen van de wereld, is de liefde van God zelfs niet in u.” (1 Joh. 2:15-17; Rom. 5:5). Hoe kunnen we deze dingen doen?

Nu, uw ziel wordt op het koperen oordeels-altaar van God gelegd en God aanvaardt het offer. Wanneer u echter nog steeds in de wereld leeft, toont het dat u het nog niet hebt ontvangen. God heeft het nooit aangenomen. U die spreekt over het ontvangen van de Heilige Geest en dat u zo lang moet wachten - hier ziet u het: Totdat God dat offer aanneemt, totdat het onder Zijn oordeel is geweest en uw zinnen werkelijk door Zijn oordeel zijn gedood... U kunt zeggen: "Nu zal ik met een
schone lei beginnen...!" Dat is het niet. "Ik heb gerookt, maar ik zal er nu mee stoppen." Dat is het ook nog niet. Tenzij God het offer op Zijn koperen altaar aanvaardt. Zijn altaar betekent oordeel. Wat is Zijn oordeel? De dood (Rom. 6:23)! Dat is de straf. "De ziel, die zondigt" - en daarin blijft - "zal sterven" (Ezech. 18:). Ongeacht wat u hebt gedaan. Jezus zegt: "Velen zullen op die dag tot Mij komen en zeggen: Here, hebben wij niet dit gedaan en hebben wij niet dat gedaan? En Hij zal antwoorden: Ga weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid" (Matt. 7:21-23).
Als het offer door het vuur wordt verteerd, dan gaat het zo omhoog, en dan stijgt de rook omhoog. Zo stijgt u omhoog, samen met het offer en u komt in de hemelse sferen (Ef. 2:4-7) en dan wordt u wegverzegeld, bij de dingen van deze wereld vandaan (Ef. 1:13-14), en onze ziel is op Zijn altaar.
U bent opnieuw verwekt door het levende Woord. Dat betekent, dat het Woord levend in u wordt. U begint de dingen anders te zien. Wat u eerst niet kon zien, ziet u nu wèl. Het is nu anders geworden. De Schrift wordt één geheel voor u. Alles klopt nu precies met elkaar. Er begint iets te gebeuren: u sterft aan uw eigen denken U bent nu opnieuw verwekt, want u bent gewassen in het waterbad van het Woord (Ef. 5:26). Is dat juist?

Als u de wereld liefhebt en de dingen van de wereld doet, bent u nog steeds een varken. Dat is juist. Alleen door de kracht Gods kan uw ziel worden veranderd. Sterf toch als varken, leg uw varkensgewoonten op het altaar. Leg uzelf daar neer. Laat Gods offer worden... Laat het oordeelsvuur naar beneden komen en u verteren als varken en wordt door de wedergeboorte als een lam geboren. Dan zult u geen draf meer eten. U zou het niet meer kunnen, uw maag zou het niet meer kunnen verteren. Men kan van een varken geen lam maken door te beweren dat het een lam is.

Maar degenen die het Woord kunnen aannemen in zijn volheid, niet omdat ik het predik, maar omdat de Bijbel het zegt, degenen die dat accepteren zijn vrij, omdat het Woord al is geoordeeld.
Nu, zou een rechtvaardige Rechter tweemaal een mens voor iets kunnen veroordelen, als de straf betaald is? Als ik in onderpand was, en u kwam voorbij en zei: "Ik zal hem verlossen"; en u ging binnen en betaalde de prijs voor mijn verlossing (en dat is mijn straf om als onderpand te zijn) en u betaalt mijn verlossing, hoe kan dan de bankhouder mij opnieuw opeisen? Tenzij ik mezelf weer verkocht. Daar bent u er. Wanneer ik de volheid van het Woord verwerp, dan ga ik regelrecht weer het pandhuis in. Ziet u, ziet u? Dan vecht ik me er weer uit, als ik dat kan. Maar Hij verloste me.

Goed, laat dan ieder die wil, laat hem de gescheurde voorhang doorgaan. Oh, God zij geprezen! Ik ben aan de andere kant. Halleluja voor Zijn Naam! Oh, my! Wie er maar wil, laat hem de gordijnen van zijn eigen wil naar beneden scheuren en God in zijn hart laten komen. Daar zit Christus op Zijn oordeelstroon in het menselijk hart!

Naar deze laatste hier bestaat slechts één poort, en die heet 'eigen wil'. U maakt zelf uit wat daar binnengaat. En wat doet het? Wat is dit? Het lichaam moet worden gewassen bij het wasvat; geheiligd bij dit hier, en hier worden gevuld met de Heilige Geest. En dan wordt dit opnieuw Gods oordeelstroon, waar God zetelt in ons hart. En als u iets verkeerds doet, zegt u: "Oei, ik ben fout geweest". Sommige mensen zeggen: "Het veroordeelt mij niet om kort haar te dragen". (De vrouwen.) "Het veroordeelt mij niet om manicure of make-up te gebruiken." (Of wat het ook is.) "Het veroordeelt mij niet om naar dans-feesten te gaan. Het veroordeelt mij niet om een leugentje om bestwil te vertellen. Het veroordeelt mij niet om te bridgen op mijn kaart-avondje." Weet u waarom? U hebt niets wat u veroordeelt. "Dat bezwaard mijn geweten niet." U hebt niet meer geweten dan een slang heupen heeft. U hebt gewoon geen geweten; er is daar niets wat u pijn zal doen. U bent van de wereld!

Uw eerste man waarmee u getrouwd was, de wereld; de gezalfde Bruidegom, die u voorbestemde, heeft u gewassen door het wassen met het waterbad (Ef. 5:26) van de kerk... Dat klinkt niet juist, wel? U zou dat in de almanak kunnen vinden, maar niet in Gods Bijbel. Door het waterbad van het Woord, en het Woord! U staat volmaakt, gerechtvaardigd, alsof u het helemaal nooit gedaan had.

Maar in dit geval is de Rechter zelf onze advocaat geworden. God werd mens (Fil. 2:5-8). Er was geen advocaat die het zou kunnen doen. Wij zouden er niet één kunnen vinden. Mozes en de wet, de profeten, nee, niemand zou het kunnen doen. Toen werd de Rechter zelf: zowel jury, advocaat als rechter en nam de uitvoering van Zijn wet in Zijn eigen hand en betaalde de prijs. Hijzelf! Zou er voor ons nog een betere zekerheid zijn? En Hij zond Zijn eigen leven terug op ons, als een getuigenis dat Hij het heeft aangenomen. Wat een veiligheid. Ja.

"Zelfs al ga ik door een dal van de schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij..." (Psalm 23:4)

Jezus als rechter

Toen Hij zowel rechter, jury als advocaat werd, pleitte Hij voor onze zaak. Toen wij schuldig werden bevonden door Zijn eigen wet, kwam Hij om de plaats van de schuldigen in te nemen in het heiligdom. Hij nam onze zonden op Zich, stierf, betaalde de prijs, vergoot Zijn bloed en gaf ons Zijn eigen teken: Zijn eigen leven (Rom. 8:3-4).
Wel, we zijn volkomen. De zaak is afgesloten. Er bestaat geen zonde meer voor de gelovige! (O, God, heb genade. Mogen de mensen het toch zien, dat er geen rechtszaak meer is!)"Wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft, Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is overgegaan uit de dood in het leven". Daar is uw rechtszaak. De rechtszaak is niet ontvankelijk verklaard. Er komt geen rechtszaak meer. Amen! Dan veilig, behouden, het teken is aangebracht. Wanneer de dood langs de deur trekt, heeft hij geen macht meer.

Oh, zal het niet wonderbaar zijn op die dag? Bent u niet blij dat u leeft en ziet dat de Zoon des mensen Zich openbaart aan de gemeente? “In die dag wordt de Zoon des mensen geopenbaard….” (Lukas 17:30). Wat doet Hij? Openbaart Zich eerst in genade. Vervolgens openbaart Hij Zich daarna in oordeel om diegenen die de genade hebben versmaad te veroordelen. Nu is het de tijd.
Hoe openbaart Hij Zich? In genade, om uw ziel te redden, om u van Zijn Leven te geven, om u blijdschap te geven in plaats van droefheid, geloof in plaats van vrees, genezing in plaats van ziekte, Zich aan u openbarend in genade, precies zoals Hij het vroeger deed. En indien Hij dit nu doet, hoe ver is de opname en het oordeel nog weg? Hoe velen begrijpen waarover ik spreek? Het teken aan de wand, de openbaring van de Here Jezus.

Dierbare God, één voor één worden wij geroepen. Eén voor één moeten wij de uitdaging aanvaarden om door de vallei van de schaduw des doods te gaan. Het staat ieder van ons stervelingen te wachten. Maar vanavond hebt U ons Uw verzoekschrift aangeboden, dat als wij zouden geloven in Hem en gedoopt zouden worden in Zijn Naam, U ons binnen zou brengen in dit lichaam, het lichaam van Christus, niet in de gemeente, maar in het lichaam van Christus, welk lichaam al geoordeeld is. Het zal niet onder het oordeel hoeven komen. God stortte Zijn wraak uit over dat lichaam, en dat lichaam is vrij van zonde. Door in Hem te zijn, zijn wij bevrijd van de zonde door Zijn verzoening, doordat Hij voor ons stierf. En daarbinnen hebben wij gemeenschap met elkaar, terwijl het Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons rein houdt van alle zonde en verontreiniging.

Een gemeente te zijn, betekent niet gewoon maar naar de kerk gaan om muziek te spelen en liederen te zingen. De gemeente is een plaats waar gecorrigeerd wordt. Het oordeel begint bij het huis Gods (1 Petr. 4:17). We moeten onszelf dood achten, maar tegelijkertijd levend voor Christus (Rom. 6:11). Dan heeft Hij de weg gebaand om onszelf te kunnen verloochenen voor Zijn dienst, om Hem te volgen. Wanneer wij Hem volgen, dan leiden wij het leven dat Hij leidde. Dat is wonderbaar.

Hij is het, Die deze Zegels opende; Hij is die Zegels. Want het hele Woord van God is Christus en Christus is de Zegels die open waren (Openb. 5:1-10). Wat is dan het openen van die Zegels? Het openbaart Christus. En diezelfde zeven Engelen die de zeven Gemeenten vertegenwoordigden, waren geheel voltooid en wij konden het zelfs niet begrijpen. Zij namen de foto ervan, niet wij. En daar staat Hij, de opperste Rechter, tonend dat Hij de Alpha en de Omega is, het begin en het einde. Wat een betuiging!


De tekst is opgesteld uit citaten uit predikingen van br. W.M. Branham (zie bronvermeldingen onderaan) samengesteld door br. Gerd Rodewald onder “Spiritual Building-Stone no. 13” onder de titel “No Judgement Because They Judged Themselves”. www.biblebelievers.de

Bronvermeldingen

Het Teken” (63-0901M)
Het zaad is géén erfgenaam met het kaf” (65-0218)
Het eerste Zegel” (63-0318)
Gij moet wederom geboren worden” (61-1231M)
Gebroken waterbakken” (65-0123)
And their eyes were opened and they knew Him” (57-0421E) Engelstalig
A Super Sign” (62-0708) Engelstalig
Vragen en antwoorden Deel 1” (64-0823M)
Openbaring, Hoofdstuk vier - Deel 2 - De vierentwintig oudsten” (61-0101)
Openbaring, Hoofdstuk vier - Deel 3 - De troon” (61-0108)
Hoofdstuk 4 - Het Gemeentetijdperk van Smyrna” (CAB-04)
Horen, herkennen, handelen op het Woord van God” (60-0221)
Leiderschap” (65-1207)
De onzichtbare eenheid van de bruid van Christus” (65-1125)
The Called Out” (58-0109) Engelstalig
Gods enige verkozen Plaats van aanbidding” (65-0220)
Die dag op Golgotha” (60-0925)
Het is zonsopgang” (65-0418M)