top of page

Bruidsgemeente

Wie is Zijn bruid?

De Bijbel: het boek van het huwelijk

Het Bijbelboek Openbaringen spreekt over het huwelijk van het lam, dat is Jezus Christus, onze Heer en zijn vrouw die zich gereed heeft gemaakt. De Bijbel is een boek van het huwelijk omdat het ons vertelt over Adam en zijn bruid, Eva; Jehovah van het oude Testament en Israël; Christus en zijn bruid, de kerk. Om de identiteit van de bruid van Jezus Christus, de tweede Adam, te vinden, moeten we teruggaan naar de eerste Adam.


In het boek Openbaringen 21:9 staat "En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien."

In Openbaringen 19:7 lezen we "Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt."
 

Het eerste koppel

1 Korinthe 15:45 - Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.

Gods gedachten en plan komen allemaal tot uitdrukking in de Bijbel, die vertelt over de positie van de mens, de val van de mens, het herstel en de verlossing van de mens. Genesis is het boek van het Zaad, het boek van het Begin en de Oorsprong van alle dingen. Wat er in het begin in Genesis gebeurde, bevat het antwoord van hoe de bruid van Christus, de tweede Adam, met hem zal worden verbonden en zal worden geïdentificeerd. De eerste vrouw is gemaakt voor Adam.

1 Korinthe 11:8-9 - De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man.

Ze was niet gemaakt van materiaal van buitenaf, dat wil zeggen, een ander stuk klei of stof, maar van het bestaande materiaal, hetzelfde materiaal als het lichaam van Adam. God nam van de man om de vrouw te maken. Adam identificeerde haar en zei: "U bent nu been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees". Daarom was haar identiteit in Adam; zij was één met Adam.

In Genesis was er een scheiding; God scheidde Eva van Adam en er
was een samenbrengen van hen. God verwijderde een deel van Adam;
vormde een vrouw en bracht haar toen en stelde haar terug aan Adam
voor. Ze was Adam in vrouwelijke vorm.

Genesis 5:1-2 - Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op
de dag dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis van
God. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf
hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden.


Adam had heerschappij en autoriteit over de aarde als een zoon van God, maar hij was eenzaam. God openbaart dan Zijn gedachten:
"Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem" - Genesis 2:18.

De vrouw was niet eenzaam; de man was eenzaam of alleen. Ze is voor hem gemaakt. God neemt geen ander stuk klei of stof om Zijn eerste zoon, Adam, een bruid te maken. Hij neemt van Adam. Hij brengt hem onder narcose, een diepe slaap en hij neemt een deel van Adam om voor hem een ​​bruid te bouwen. Alles dat Eva van Adam was gekomen. Ze was een 'verlengstuk' van hem. Haar bloed was van Adam, haar vlees van Adam en haar geest was van Adam. God was de eerste chirurg die de operatie uitvoerde om zijn zoon Adam, een bruid, te verschaffen.

Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. - Genesis 2:21

Dit laat ons zien dat de bruid een deel van de bruidegom was en dat haar identificatie in hem was. Nadat hij een deel van het bot van Adam heeft verwijderd en vervolgens het vlees heeft gesloten, neemt God de rol van huwelijksbeambte over en stelt de vrouw aan Adam voor om te zien hoe hij haar zou noemen; Adam aan hem voorstellen in bruidvorm. De vorm was anders, maar ze was nog steeds Adam.

Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal manningenoemd worden, want uit de man is zij genomen. - Genesis 2:23
 

Hij geeft de reden waarom hij haar vrouw roept omdat ze uit de man is gehaald. En de bruid van Jezus Christus zal van hem zijn en door Zijn naam worden genoemd omdat zij een deel van Hem zal zijn en Zijn Woord zal houden. Jezus Christus is het Woord. Ze wordt mevrouw Jezus. Dus om haar de bruid te laten worden, moet ze zijn Woord houden. De vrouw koos de man niet. God bracht haar naar Adam. Hiermee begrijpen we dat Christus een bruid neemt, gekozen door Zijn eigen keuze.

"Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren" - Johannes 15:16
 

Eliezer's roep

De aarstvader Abraham stuurt zijn vertrouwde dienaar Eliëzer er op uit om een ​​bruid te gaan zoeken voor zijn zoon Isaäk. Hij moest een lange reis maken. Hij moest wachten bij de bron. Hij bad op een bepaalde manier en de jonge vrouw Rebekka moest op een bepaalde manier reageren - dat zou duidelijk aantonen dat zij Gods uitverkorene is voor Isaäk. Dus waar Eliezer aan dacht, kwam bij Rebekka op, en zij handelde gepast.

Genesis 24:12-19 - Toen zei hij: HEERE, God van mijn heer Abraham,
laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs Uw goedertierenheid
aan Abraham, mijn heer.

Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de
stad komen om water te putten.Laat het zo zijn dat het meisje tegen
wie ik zeg: Laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan
drinken, en dat zal zeggen: Drink, en ik zal ook uw kamelen te drinken
geven, dat zij het meisje is dat U voor Uw dienaar Izak bestemd hebt.
Daaraan zal ik dan weten dat U mijn heer goedertierenheid bewezen
hebt.
En het gebeurde, voordat hij uitgesproken was, dat, zie, Rebekka de stad uit kwam, die bij Bethuel geboren was, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham; zij had haar kruik op haar schouder.
Het meisje was erg knap om te zien, een maagd: geen man had gemeenschap met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven.
Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg: Laat mij toch wat water uit uw kruik drinken.
Zij zei: Drink, mijn heer; en zij haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken.
Toen zij hem genoeg had laten drinken,zei zij: Ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben.


Terwijl Eliezer met haar over Isaäk sprak, geloofde ze elk woord dat hij haar vertelde. Ze was bereid te gaan. Ze verliet het huis en volgde een man naar een plek waar ze nooit eerder was geweest; om te trouwen met een man die ze nog nooit had gezien. Onderweg vertelde Eliezer haar over Isaäk, omdat ze wilde weten hoe hij was. De bruid wil zijn zoals Hij. Ze kreeg te horen over het huis dat hij op haar had gewacht en over de verlangens en behoeften van haar bruidegom. Toen ze Isaäk eindelijk zag, bedekte ze zichzelf met een sluier, waaruit bleek dat ze gehoorzaam was aan haar bruidegom.

Een lichaam met veel leden

De bruid van Jezus Christus zal gehoordzaam aan het Woord zijn. Ze bestaat uit individuen, heiligen uit alle naties, niet uit een bepaalde organisatie, maar een volk uit alle lagen van de bevolking, en geroepen door de stem van de Zoon des mensen, Jezus Christus.

 • Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. - Johannes 10:27

 • Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. - Johannes 15:4

 • ls u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. - Johannes 15:7

 • Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. - Johannes 14:15

 • Maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. - Mattheüs 15:9

 • U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. - Johannes 5:39

 • De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. - Johannes 6:63
   

Zoals Hij het Woord is, zo zal de bruid van Jezus Christus van over de hele wereld in Zijn Woord blijven. Haar aanbidding is volgens Zijn geboden, wat Zijn Woord is. Ze horen Zijn stem, Zijn Woord en gehoorzamen Hem in alle dingen. Ze is met Hem verbonden door Zijn Woord. En zijn woorden zijn geest en zij zijn leven. God nam een ​​rib van Adam en bouwde een bruid en presenteerde haar foutloos aan Adam. God presenteert zich; God was de huwelijksbeambte en voegde zich bij de vrouw bij Adam. De apostel Paulus spreekt over een presentatie; van hem die zich gedraagt ​​als een huwelijksbeambte die Christus een smetteloze maagdelijke bruid moeten voorstellen.

Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan
één om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen
. - 2 Korinthe 11:2

In Efeze schrijft de apostel Paulus ook het volgende:
Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich
voor haar heeft overgegeven,
opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,
opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel
of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen
vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook
de Heere de gemeente.
Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.
Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die
twee zullen één vlees zijn.
Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. -
Efeze 5:25-32

Daarom zal de bruid van Christus een uit vele leden bestaande groep mensen uit alle lagen van het leven zijn, een glorieuze kerk, die heilig en zonder smet zal zijn zoals Hij is.
 

Zij is Hem

Adam werd mannelijk en vrouwelijk geschapen naar het beeld van God.

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. - Genesis 1:27

Geen van de dieren werden gemaakt naar het beeld van God of naar zijn gelijkenis. Alleen de mens werd mannelijk en vrouwelijk geschapen naar het beeld van God.

Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. - Genesis 2:7

De eerste oorspronkelijke mens werd geschapen en vervolgens door God gevormd. Hij was een mooie jongeman, een niet-bederfelijke ziel. Hij was noch een baby, noch een oude man, maar een jonge man, en God was zijn ouder. Een zoon lijkt op zijn ouder. Zijn wezen is in de gelijkenis van zijn vader. Hij handelt en spreekt zoals zijn vader. Adam kon over de wateren lopen; hij zou kunnen zeggen: "Boom wordt hier ontworteld en daar geplant". Het was normaal dat Adam dat deed. Geloof was iets natuurlijks voor Adam. Hij kon het Woord spreken.

Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man. - I Korinthe 11:7
 

Hier zien we dat de mens naar Gods beeld en gelijkenis van God was
en daarom zou hij doen en spreken zoals God. De vrouw, die de glorie
van de man is, moest hem reflecteren of doen wat hij deed. Toen de
vrouw naar de slang luisterde, zondigde en God ongehoorzaam was,
kon Adam haar niet ontkennen of verwerpen en haar wegzetten. Hij
redde haar snel omdat ze een deel van hem was omdat hij van haar hield.
 

De tweede Adam bracht verlossing aan zijn gekozen bruid. Ze moet Hem
op Zijn Woord nemen. Ze wordt aangetrokken door Zijn Woord en ze trekt
Zijn aandacht door te luisteren naar en vast te houden aan Zijn Woord.
Zijn geboden zijn haar vreugde.
 

Adam, de eerste oorspronkelijke mens, had daarom de sleutel van alle mensen. In zichzelf was hij een miniatuurwereld, het zaad van de hele mensheid was in hem. Het Nieuwe Testament opent met de Tweede Adam, Christus Jezus en Zijn Bruid verzegeld in Hem zoals Eva werd verzegeld in Adam. Het was het breken van dat verzegelde (gesloten) lichaam van Adam, uit wie de eerste bruid kwam die openbaarde of liet zien wie zij was. En toen de zijde van Adam werd geopend, werd de zijde van Christus geopend om een ​​bruid uit het Nieuwe Testament voort te brengen.
 

Laten we de bruid van Adam identificeren:

 1. Ze was een deel van Adam en kwam van hem.

 2. Ze werd in een andere vorm aan Adam voorgesteld, maar ze was nog steeds Adam.

 3. Adam onthulde haar identiteit - alles wat ze was, werd gevonden in Adam. Ze was Adam in bruidvorm.

 4. Zelfs toen ze zondigde, kon Adam haar niet ontkennen, wat betekent dat hij haar niet kon negeren - zij was een deel van hem; door haar te ontkennen, zou Adam zichzelf hebben ontkend.


Dus om de bruid van Jezus Christus te identificeren:

 1. Ze moet een deel van Hem zijn en ze moet van Hem afkomstig zijn.

 2. Zij zal vlekkeloos aan Hem worden gepresenteerd; zoals Hij is, zo zal zij heilig zijn naar Zijn beeld.

 3. Christus onthult haar identiteit. Hij is het Woord en zij werd Hem door uit Hem het Woord geboren te zijn, en zo leeft volgens Zijn elk Woord.

 4. Hij kan Zijn bruid niet ontkennen, omdat de twee één zijn in Geest en Woord.


Dus de wet van wat in Genesis was, staat in Openbaringen; wat zijn wortels had in Genesis, waar het allemaal begon, wordt getoond in Openbaringen, het oogstboek. We zien Adam, Eva en Eden in Genesis. In Openbaringen is er Christus, de bruid en het nieuwe koninkrijk. Als je eenmaal het 'Alpha- en Omega-principe' in het Woord van God kent, is het een sleutel die de hele Bijbel voor jou zou kunnen ontsluiten.
 

In Genesis krijgt Eliezer een bruid in de avondtijd. In Openbaringen is er een bruid die zich gereed heeft gemaakt.

Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u; zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden. - Jesaja 62:5

De bruidegom verheugt zich over zijn bruid in een huwelijksvereniging. Adam was in extase over zijn bruid. Dus God zal zich verheugen over Zijn Bruid die Zijn Woord zal bekrachtigen met een leven dat voor Hem leefde. Ze aanvaardt Zijn Woord, leeft een onbesmet leven dat het Evangelie waard is, en wordt in Zijn gelijkenis en heiligheid. Zij, de bruid van Christus, houdt haar kleding vlekkeloos om aan Hem te worden gepresenteerd als een glorieuze kerk zonder vlek of rimpel.

adameve_hdv.jpg
Rebekah.jpg
bride_christ.jpg
jesusheaven.jpg
bottom of page