top of page

De eerste zonde

Wat gebeurde er werkelijk in de Hof van Eden?

Jarenlang is ons geleerd en hebben wij geloofd, dat Adam en Eva, onze voorouders in de hof van Eden, een appel aten van de boom in het midden van de hof en dat door deze daad van ongehoorzaamheid de hele wereld in de zonde werd gestort.


Waarom zou het een appel moeten zijn? Met betrekking tot de Hof van Eden worden er in het Woord van God zelfs helemaal geen appels genoemd, hoewel de Bijbel (in Genesis 2:17) ervan spreekt, dat zij niet mochten eten van de boom van kennis van goed en kwaad.

shutterstock_42555052.jpg

WAT WAS DE VRUCHT?

Als het géén appel was, of in feite géén vrucht van welke boom in de hof ook (Genesis 2:16), waarvan nam
Eva dan en gaf zij aan Adam? Het zal voor vele lezers moeilijk te geloven zijn wat nu komt, maar de
waarheid is dat het sex was, of overspel met de slang, wat de val van Eva en Adam veroorzaakte.
Daardoor kwam de zonde in de wereld en werd een ieder van ons onder de vloek daarvan gebracht. Dit
artikel is geschreven om uw aandacht te vestigen op de openbaring die de Heilige Geest over Gods Woord
heeft gegeven door Zijn profeet, William Branham. God beloofde – en heeft dat nu vervuld – dat Hij, vóórdat
de Here Jezus Christus komt voor Zijn Heiden-bruid, (Zijn Uitverkorene, of de Gemeente), een profeet zou zenden
en dat het geheimenis Gods geopenbaard zou worden. (Maleachi 4:5 en 6; Openbaring 10:7. Laat u alstublieft niet door uw redenering of kerk-theologie van de waarheid afhouden, maar laat de Here Jezus Christus u begrip geven als u leest. Het is niet de bedoeling om te argumenteren over leerstellingen van mensen, maar eerder om feiten mee te delen waardoor u wordt gedwongen om er het Woord van God op na te slaan, want dat is de uiteindelijke autoriteit... Naar onze huidige begrippen is een slang dat dier dat wij nu onder die naam kennen. Men zou kunnen zeggen: Hoe zou dit dier sexuele gemeenschap met Eva kunnen hebben, of zelfs met haar kunnen praten? (Genesis 3:1). Vóór de val van Adam en Eva wàs de slang echter geen slangachtig schepsel, maar was hij zoals het Woord van God zegt "de listigste van alle dieren des velds".

WAT WAS HET DIERLIJKE WEZEN?​

Hij liep rechtop en was de hoogste dier-vorm; hij stond tussen het dierenrijk en het menselijk wezen: een prachtig schepsel dat in staat was met Eva te spreken. Deze slang, waar de duivel invoer, werd door God vervloekt (Genesis 3:14), nadat hij Eva had verleid, en van een rechtop lopend dier – bijna menselijk – werd hij een slang, waarvan de Here zei: "...op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft." De wetenschap heeft altijd gezocht en zoekt nog steeds naar de ontbrekende schakel tussen mens en dier, maar zij zal die nooit vinden. Waarom niet? Omdat er in een slang niets is waardoor hij geïdentificeerd kan worden met de oorspronkelijke vorm die hij had vóór de vloek van God hem trof. Als u geestelijk bent en in staat om deze openbaring te ontvangen, dan zult u de Here Jezus Christus verheerlijken. Dierenbloed mengt zich niet met menselijk bloed en kan er ook geen vervanging voor zijn, maar het bloed van de slang vóór de vloek kon en deed dat wèl. De slang, door de duivel bezeten, er uitziend als een menselijk wezen, in staat om te spreken, listig en mooi – aangeduid als de boom van kennis van goed en kwaad, verdraaide het Woord van God. Hij sprak tot Eva: "Gij zult geenszins sterven." (Genesis 3:4), terwijl God reeds tegen Adam had gezegd: "Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij sterven." (Genesis 2:17). De duivel is een leugenaar (Joh. 8:44) en wordt door de Here genoemd "de oude slang ..., de duivel en de Satan." (Openbaring 20:2).
 

ZE WISTEN DAT ZE NAAKT WAREN

In de Bijbel werden mensen vaak vergeleken met bomen (Psalm 1:3, Jeremia 17:7-8, Jesaja 61:3)
en wij zijn de vrucht van de schoot van onze moeder (Psalm 127:3). De slang verleidde
Eva omdat zij niet op haar plaats bleef bij haar man Adam, maar achter de bescherming van
het Woord van God vandaan ging. Eva zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een
lust was voor de ogen en zij at, en zij gaf ook haar man Adam (Genesis 3:6).

Het eten van Eva was overspel (Spreuken 30:20) met de slang, die er uit zag als een man; niét het eten van een appel of vrucht van enige andere boom van de hof waarvan de Here Adam had gezegd te mogen eten (Genesis 2:16). Eva's begrip – buiten het Woord van God – was, dat bekend te worden door de slang, iemand verstandig zou maken; het was begeerlijk en prettig en zij nam en daarna gaf zij zichzelf ook aan Adam, haar man (Hooglied 4:1-16).

Onmiddellijk wisten zij dat zij naakt waren en verborgen zij zich voor God (Genesis 3:7-8); Ze maakten zich schorten van vijgebladeren om hun naaktheid te bedekken... Dit zal ons zeker doen begrijpen dat het sex was en geen appels eten. Schuldig voor God verborgen zij zich, maar de Here zocht hen en riep hen. Adam gaf zijn vrouw de schuld, Eva zei dat de slang haar had bedrogen, en God veroordeelde de slang, Eva en Adam (Genesis 3:14-19).
De vrucht of het gevolg van Eva's sexuele gemeenschap met de slang en met Adam was dat zij Kaïn en Abel verwekte. Leven komt alleen van onze Schepper, de Here, maar zoals Abel de zoon van Adam was, zo was Kaïn de zoon van de door de duivel bezeten slang, zoals wordt bevestigd in het Woord van God (1 Johannes 3:12).
 

KAÏN EN ABEL

Dat de slang Kaïns vader was, werd vervolgens bevestigd, toen Kaïn zijn broeder Abel doodsloeg,
want Abel offerde – door openbaring – God een bloedoffer, dat werd aangenomen, terwijl het offer
van Kaïn (de vruchten van het veld), werd geweigerd. Al direct vanaf de hof van Eden is bloed de
enige aanvaarde verzoening voor leven, zowel natuurlijk als geestelijk, wat heenwijst naar dat
volmaakte Offer, toen het Bloed van Jezus, het Lam van God, werd gestort voor onze zonden.

Abel, die Adams zoon was, werd nooit genoemd in de geslachtsregisters van Genesis 5 en Lukas 3,
omdat hij werd vermoord door Kaïn. Judas 14 zegt dat Henoch de zevende was vanaf Adam en
deze waarheid bevestigt alweer dat Kaïn de zoon van de slang was. Eva zei met betrekking tot de
geboorte van Seth (Genesis 4:25): "God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel; hem
immers heeft Kaïn gedood." Nergens in de Bijbel wordt Kaïn aangeduid als de zoon van Adam. In 
Genesis 5:1-21 worden slechts de namen genoemd van Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalaleël, Jered
en Henoch... Wat hier werd geschreven, is om uw aandacht te vestigen op een waarheid, die door
de Here werd geopenbaard aan Zijn profeet: broeder William Branham. Wij stellen u voor om voor een volledige, gedetailleerde uitleg via een geluidsband naar broeder Branham zèlf te luisteren, als hij predikt onder de zalving, of om zijn predikingen over deze fundamentele waarheden van Gods Woord te lezen zoals die in druk verschenen in o.a. 'Spoken Word'-series. De Heilige Geest zou deze waarheid verder aan u kunnen bevestigen, als u de volgende feiten bezien zou in het licht van wat er in dit artikel al werd gezegd:
 

VERLOSSER

Waarom was het nodig dat onze Verlosser, Jezus Christus, geboren moest worden uit een maagd, om ons van de zonde te verlossen? Lees ook wat de Here Zelf zei in Matthéus 13:36-43 betreffende de tarwe en het onkruid.
 

Tot slot: De Here zei tegen de slang (Genesis 3:15), dat Hij vijandschap zou zetten tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw, wat wees op de maagdelijke geboorte in Bethlehem van Jezus Christus onze Here en verlosser, en op de overwinning die Hij ons bracht op Golgotha. Jezus zei, als de Heilige Geest, sprekend door de apostel Petrus (Handelingen 2:38-41): "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, er toe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.

 

Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden er ongeveer drieduizend zielen toegevoegd."

Matthéus 24:44: "Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen."

Tree.png
cain-abel-barrett-staff-lamb-166569-prin
bottom of page