top of page

Waterdoop

Wat staat er in de Bijbel?

WAT IS DE WATERDOOP?

De WATERDOOP is samen met een bewuste en oprechte bekering een basisvereiste tot redding van een Christen.

Markus 16:16 zegt, "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden."

I Petrus 3:21 zegt ook, "Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus."

Gewoonlijk rijzen er veel vragen op over de waterdoop: "Wat is de Bijbelse manier om het te doen? Wordt er gedoopt door besprenkeling? Of door onderdompeling in water? Gebruiken we de titels van Vader, Zoon en Heilige Geest (Matteüs 28:19), of gebruiken we de NAAM van de Here Jezus Christus (Handelingen 2:38)?

De Bijbel kan zichzelf niet tegenspreken, want het is het Woord van God.
Wat we vandaag nodig hebben, is een openbaring van de
Almachtige God, zodat we elk woord ervan juist begrijpen en
dat het precies in elkaar past. Laten we daarom deze
eeuwenlang omstreden kwestie eens van dichterbij bekijken.

Het woord "doop" komt voort uit het Griekse woord "baptizo", wat betekent
het "onderdompelen" in water. Tijdens de eerste driehonderd jaar vanaf de
dood en opstanding van Christus, werd de doop altijd uitgevoerd door
ONDERDOMPELING van de persoon ONDER WATER.

Handelingen 8:38 verklaart dit "En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem". Johannes 3:23 verklaart ook, "Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar VEEL WATER was, en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen" . "Toen ze uit het water kwamen,…" (Handelingen 8:39).

Daarom is het duidelijk uit deze schriftplaatsen dat de waterdoop oorspronkelijk gebeurde door onderdompeling van de persoon onder water.
 

TITELS OF NAAM?​

In Matteüs 28:19 kunnen we Jezus' grote opdracht aan zijn discipelen lezen, waarin staat: "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb."
 

Nu, Jezus Christus, de Beginner en Voleindiger van ons geloof, heeft ons nooit gezegd te dopen in de NAMEN, maar in de N-A-A-M (enkelvoud). Het punt is hier te ontdekken welke de NAAM is van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Merk op dat "Vader" geen NAAM is. "Zoon" is ook geen NAAM; noch is de Heilige Geest een NAAM. Dit zijn slechts TITELS van de ENIGE ware GOD.
 

Jesaja 9:5 wordt de Zoon reeds duidelijk God en Vader genoemd: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst".

In het Nieuwe Testament, ontdekken we dat de ZOON van God de naam "JEZUS" (verlosser) kreeg.
In ons huidig tijdperk, de tijdsbedeling van genade, toen de Heilige Geest werd gegeven sinds de Pinksterdag, wordt Hij "CHRISTUS" genoemd of de "Gezalfde" van God.
 

Hierop gebaseerd, kunnen we dan concluderen dat de TITELS van "Vader, Zoon en Heilige Geest" verwijzen naar één enkele samengestelde NAAM; "En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden." (Handelingen 4:12) - en die NAAM is niets anders dan de NAAM van de "HERE JEZUS CHRISTUS", de volledige NAAM van GOD.

We kunnen doorheen de hele Bijbel lezen dat AL Jezus' discipelen zijn NAAM gebruikten in de Waterdoop (Verwijzingen: Handelingen 2:38; Handelingen 8:14; Handelingen 10:46-48; Handelingen 19:1-5;).

NERGENS in de bladzijden van de hele Bijbel kunnen we iets vinden waar iemand ooit werd gedoopt door de TITELS "Vader, Zoon en Heilige Geest" te gebruiken. Zoek het zelf op en u zult er NOOIT één vinden.

De apostelen begrepen dat de doop in die TITELS geen LETTERLIJK bevel was, net zoals toen Jezus hen zei: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het VLEES van de Zoon des mensen EET en zijn BLOED DRINKT, hebt gij geen leven in uzelf". Nergens in de Bijbel kunnen we iets vinden dat ze letterlijk het vlees van Jezus aten, of zijn bloed dronken. Letterlijk Jezus' vlees eten en letterlijk Zijn bloed drinken zou van hen kannibalen en vampieren maken als dat bevel letterlijk zou worden nageleefd. Maar het is zó, dat het hen geopenbaard werd dat het eten van Zijn Lichaam betekent "deelhebben aan zijn Woord" en Zijn Bloed drinken wil zeggen "Zijn Verzoenend Offer ontvangen" in hun leven. Ook in de waterdoop werd het hun geopenbaard WIE werkelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest was én wat de NAAM van God echt was. "Here Jezus Christus", dat is de volledige Naam van God.
 

DE APOSTELEN HADDEN EEN CORRECTE OPENBARING

De apostel PETRUS, aan wie de sleutels tot het Koninkrijk gegeven waren, gaf het bevel aan de JODEN, zeggende, "BEKEERT u en een ieder van u late zich DOPEN op de NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen" (Handelingen 2:38).

De zelfde FORMULE werd door PAULUS gebruikt. Paulus zelf HERDOOPTE de
discipelen van Johannes de Doper (Handelingen 19:1-5) op dezelfde manier, toen
hij zei: "Hebt gij de heilige Geest ontvangen, SINDS gij tot het geloof kwaamt? Doch
zij zeiden tot hem: "Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is". En hij
zeide tot hen: "Waarin zijt gij dan gedoopt?" En zij zeiden: "In de doop van Johannes".
Maar Paulus zeide: "Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk,
dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in JEZUS". En toen zij dit
hoorden, lieten zij zich dopen in de NAAM van de HERE JEZUS"
PETRUS en JOHANNES deden hetzelfde bij de SAMARITANEN eveneens in
Handelingen 10:48: "En hij beval hen te DOPEN in de NAAM van JEZUS CHRISTUS"

De HEIDENEN die in het huis van Cornelius waren en eerst het Evangelie hadden
ontvangen werden ook op diezelfde wijze gedoopt (Handelingen 10:46-48) "Want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken…" "Toen merkte Petrus op: "Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de heilige Geest hebben ontvangen?" En hij BEVAL hen te DOPEN in de NAAM van JEZUS CHRISTUS"

ALLE ware gelovigen in de Bijbel, zowel Joden, Heidenen en Samaritanen, werden ALLEN gedoopt in de NAAM van JEZUS CHRISTUS, want dat is de ware en Bijbelse manier om het te doen. Wat nu met u?

Het was de Rooms Katholieke Kerk die de valse doop door besprenkeling naar voren bracht, en het veranderde van de Naam van de Here Jezus Christus naar Vader, Zoon en Heilige Geest na het jaar 325 na Christus. De meerderheid van haar dochters, Protestantse Kerken, hebben hetzelfde dogma aangenomen en passen blindelings dezelfde formule toe zonder het te beseffen (lees 'historische feiten' onderaan).

WAREN PETRUS EN PAULUS VERKEERD?

Neen. Deze apostelen wisten wat de meeste religieuze leiders van vandaag FALEN te zien.


Ten eerste: Dat de NAAM van de Here Jezus Christus de FAMILIENAAM is van alle christenen zowel in de hemel als op aarde (Lees Efeziërs 3:15)
Ten tweede: Want er is ook onder de hemel GEEN ANDERE NAAM gegeven, waardoor wij moeten behouden worden (Handelingen 4:12).

Ten Derde: Dat de VOLHEID der godheid LICHAMELIJK in CHRISTUS woont (Kol. 2:9).

En ten vierde: Dat de DOOP uitgevoerd moet worden in de NAAM van de GEKRUISIGDE (Lees 1 Kor. 1:13)

De Bijbel vertelt ons: "En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de NAAM des HEREN JEZUS" (Kol. 3:17). JEZUS leerde ons zelfs dat "IN ZIJN NAAM moest gepredikt worden BEKERING tot VERGEVING van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem" (Lucas 24:47).
 

DRIE TITELS VOOR ÉÉN NAAM

Vader, Zoon en Heilige Geest zijn DRIE TITELS. Toch is er maar ÉÉN NAAM. Het werd geopenbaard aan de apostelen dat redding enkel gebeurt in de NAAM van JEZUS CHRISTUS (Handelingen 4:12).

De Bijbel leert dat er GEEN redding is in enige andere naam, titel of plaats, ENKEL in de NAAM van JEZUS CHRISTUS (Handelingen 4:12). Hij is wel de 'Roos van Saron', 'Lelie der Vallei', 'Morgenster', 'Alfa en Omega' - HIJ IS DIT ALLES, maar toch is er GÉÉN redding in één van deze titels; ENKEL IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS.

God heeft zoveel TITELS: 'Onze Rechtvaardigheid', 'Onze Vrede', 'De Altijd Aanwezige', 'Onze Vader', 'Onze Koning', 'Vredevorst', 'Zoon' en 'Heilige Geest'. Maar Hij heeft MAAR ÉÉN NAAM, en die NAAM is JEZUS; opdat door Zijn Naam zich alle knie zou buigen en elke tong zou belijden dat Hij de Koning der Koningen en de Heer der Heren is.

Een ieder die daarom GEDOOPT wordt in de titels van Vader, Zoon en Heilige Geest is IN GEEN ENKELE NAAM gedoopt. Het zijn Titels zoals Voorganger, Prediker, Dokter, wat dan ook; Vader, Zoon, Dochter -Titels. U mag misschien zeggen dat er geen verschil in is. Probeert u dan eens uw TITEL op uw cheque te schrijven en niet uw NAAM en zie of de bank het wil incasseren - zeg dan: "Ik teken deze cheque in de naam van de Echtgenoot"… Dat klopt net zoveel als Gods Woord niet te geloven, terwijl de openbaring duidelijk voor uw ogen ligt.

Die NAAM is het paswoord tot de Hemel. Het is ook de SLEUTEL tot alle hemelse zegeningen en bovennatuurlijke gaven die God heeft gegeven aan de gemeente. "In mijn NAAM zullen zij boze geesten uitdrijven, in mijn NAAM zullen zij in nieuwe tongen spreken, in mijn NAAM zullen zij op zieken de handen leggen en zij zullen genezen worden" (Marcus 16:17-18). "Indien gij Mij iets vraagt in mijn NAAM, Ik zal het doen." (Johannes 14:14).

WAT MET MATTEÜS 28:19?

De bovenvermelde Schriften (Boek der Handelingen) zijn niet gegeven om Matteüs 28:19 tegen te spreken, waar Jezus de apostelen zei te dopen in de NAAM van de Vader, van de Zoon, en van de Heilige Geest. Ze tonen eerder aan HOE het bevel werd geïnterpreteerd en gehoorzaamd door de discipelen in de hele Bijbel.
 

EEN UITNODIGING

Indien u nog niet gedoopt bent in de NAAM van de HERE JEZUS CHRISTUS, dan IS UW DOOP VERKEERD. U moet OPNIEUW GEDOOPT worden in de NAAM van Jezus Christus, zodat u de Heilige Geest kan ontvangen.
 

Handelingen 2:38 zegt duidelijk: "BEKEERT U en een ieder van u late zich DOPEN op de NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, tot (wat?) VERGEVING VAN UW ZONDEN - (U bent nog steeds in uw zonden als u niet gedoopt bent in de NAAM van de HERE JEZUS CHRISTUS, want er is ook onder de hemel geen andere Naam gegeven, waardoor wij moeten behouden worden), "EN GIJ ZULT DE GAVE DES HEILIGEN GEESTES ONTVANGEN".
GOD ROEPT U VANDAAG, OPRECHTE CHRISTEN, om teruggebracht te worden naar het oorspronkelijke geloof dat eens aan de gelovigen werd overgeleverd. Zoals Romeinen 8:30 zegt, "En die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt".

Als u Gods voorbestemde zaad bent, zult u deze Boodschap als waarheid erkennen. En u zult niet lang wachten om gedoopt te worden in de NAAM van de HERE JEZUS CHRISTUS. Breng uzelf in orde met God terwijl genade en barmhartigheid nog bereikbaar zijn. "Gehoorzaamheid is beter dan offers" (1 Samuël 15:22).

Vind een gemeente waarin deze Eindtijdboodschap wordt geloofd en laat u dopen in de NAAM van de HERE JEZUS CHRISTUS, zodat u zeker bent van uw redding.
 

HISTORISCHE FEITEN EN AANTEKENINGEN

BRITANNICA ENCYCLOPEDIA  -  "Overal in de oudste bronnen, wordt aangegeven dat de doop plaatsvond in de Naam van Jezus Christus." (11de Editie/Vol.3/p.82)

CANNY ENCYCLOPEDIA OF RELIGION - "De Eerste Gemeente doopte altijd in de Naam van de Here Jezus, tot de ontwikkeling van de Drie-eenheidleerstelling in de 3de eeuw" (p. 53).

HASTINGS ENCYCLOPEDIA OF RELIGION - "De Christelijke Doop werd toegepast, gebruikmakend van de woorden: "In de Naam van Jezus". Het gebruik van een drie-eenheidformule van welke soort dan ook, werd niet geopperd in de geschiedenis van de eerste gemeente. De doop was altijd in de Naam van de Here Jezus tot de tijd van Justin Maryr, waarin de drieënige formule werd gebruikt." (Volume 2/p. 377-378.)

ALGEMENE WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE (1956) - "Sinds de 2de eeuw wordt bij de bediening van de H.Doop de trinitarische formule uit Matth. 28:19 gebruikt."

Er zijn nog vele andere, niet aangehaalde betrouwbare bronnen, die duidelijk aantonen dat er aanvankelijk op deze enige Bijbels juiste wijze werd gedoopt.

Baptism_Names.png
baptism_edited_edited.png
Baptism-450x450.png
bottom of page