top of page

Geloof

Waarvoor staan we?

Geloof

Bruidsgemeente Van Onze Here Jezus Christus is een Bijbelgelovige kerk, waar iedereen welkom is ongeacht ras, cultuur of achtergrond. Onze doelstelling is om de harten van de mensen in onze omgeving te bereiken met het ware Evangelie van Jezus Christus. We zijn een niet-denomenationele gemeente en kennen géén lidmaatschap. Klik hier om meer te lezen over onze naam.

Via onze gemeente trachten wij een plaats te zijn waar jij als individu, koppel en gezin over het Woord van God kan leren, de liefde van God kan ervaren en de reddende kracht van het Evangelie beleven.

Ons geloof:

  • We geloven dat Jezus Christus voor onze zonden stierf als het offerlam van God (Johannes 3:16) en dat de enige weg naar verlossing door Hem is (Handelingen 4:12).

  • Bekering van onze zonden, de waterdoop en het ontvangen van de Heilige Geest (Handelingen 2:38).

  • Het aanvaarden van Jezus Christus als Redder, er is géén andere Naam waardoor wij kunnen worden gered.

  • We geloven dat God dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig (Hebreeën 13:8). Hij verandert Zijn wegen nooit, want ze zijn perfect (Numeri 23:19).

  • Er is EEN God, en Zijn naam is de Here Jezus Christus. Zijn Naam is boven elke andere naam (Efeziërs 3:14-15).

  • De waterdoop werd ingesteld door God: "En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Here Jezus" (Kolossenzen 3:17). Iedereen die gedoopt werd, werd gedoopt zoals Hij had opgedragen en zoals het is geopenbaard in Handelingen 2:38, Handelingen 19 en Matthëus 28:19. Iedereen in de eerste gemeente werd gedoopt door onderdompeling in de Naam van de Here Jezus Christus.

  • We geloven in de 9 geestelijke gaven van de Heilige Geest (1 Korinthe 12:4-11).

  • De Bruidsgemeente gelooft in de spoedige tweede terugkomst van onze Here Jezus Christus. Net zoals Johannes De Doper werd gezonden om Zijn eerste komst vooraf te gaan, zijn er verschillende Bijbelteksten die beschrijven dat er een tweede voorloper zal zijn van onze Here Jezus Christus. Maleachi 4:5-6, Openbaring 10:7, Lukas 17:30, Openbaringen 3:14-21, Amos 2:25, Joël 2:25 en Handelingen 3:21.

  • Doorheen de 2000-jarige geschiedenis van de kerk, heeft God telkens één boodschapper gestuurd voor elk aangewezen tijdperk. Wij geloven dat William Marrion Branham is gezonden als Boodschapper voor het 7de en laatste tijdperk, de tijd waarin we nu leven. Zijn Boodschap heeft hetzelfde doel als Johannes De Doper: de tweede komst van onze Here Jezus Christus vooraf te gaan. Elk van de bovenstaande Bijbelteksten kunnen worden geïdentificeerd met de bediening van William Marrion Branham. Hij voldoet volledig aan de beschrijving van de profeet voor dit laatste tijdperk. Bijbelse patronen blijven hetzelfde, want zo kon men al Gods profeten in de afgelopen eeuwen herkennen.

 

Voor verdere interesse in onze Christelijke geloofsovertuiging, nodigen wij u uit om met ons door het Woord van God te gaan, en de dag te ontdekken waar we nu in leven. Als u meer wil weten, neemt u gerust contact op of kom gerust naar één van onze diensten in Nazareth.

Bruidsgemeente

De naam Bruidsgemeente is een figuurlijke verwijzing naar de hechte band tussen Christus

(de Bruidegom) en Zijn Bruid, het lichaam van gelovigen. Het huwelijk is ongetwijfeld de 

meest intieme band die er bestaat tussen een bruidegom en zijn bruid.

Het woord ‘gemeente’ is een ander woord oor “kerk” of “gemeenschap”. De Bijbel spreekt

vaak over te “horen wat de (Heilige) Geest tot de gemeente spreekt”, dat betekent luisteren

naar wat God tot de samenkomst van gelovigen wil zeggen.

 

Toen Jezus op aarde kwam, vergeleek hij het Koninkrijk van God met een Huwelijksfeest (zie Matteüs 22:2 & Lukas 14:6).

De apostel Paulus sprak in 1 Korinthe 12:12-13Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.” (HSV)

 

De tweede komst van Christus wordt dus getypeerd als een Bruiloftsfeest, het huwelijk of de vereniging van Christus met alle wedergeboren gelovigen, zoals het staat in Openbaring 19:7: “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.” (HSV)

1.jpg
Bruidsgemeente
bottom of page